Hankinnoista ilmoittaminen

Sivun kuvaajissa tarkastellaan hankinnoista ilmoittamista Hankintailmoitukset.fi-palvelussa. Tarkastelun kohteena ovat hankintailmoitukset, suorahankinnat sekä kilpailutuksen jälkeen julkaistavat jälki-ilmoitukset, joilla ilmoitetaan muun muassa tarjouskilpailun voittaja ja tehdyn sopimuksen arvo ja kesto.

Kuvaajia voi tarkastella summatasolla ja ostajaorganisaatiokohtaisesti. Tiedot päivittyvät normaalisti dynaamisesti kahden viikon välein sitä mukaa kun hankintailmoitukset.fi palvelussa julkaistaan uusia ilmoituksia. Tällä hetkellä raportille ei kuitenkaan tule uusia tietoja Hilman eForms-uudistuksen vuoksi. Raportin kehittäminen on työn alla.

Hankintailmoitukset

Hankintailmoitus käynnistää kilpailutuksen. Pienhankintailmoitukset ja kansalliset hankintailmoitukset julkaistaan vain kansallisesti osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. EU-hankintailmoitukset julkaistaan lisäksi EU:n julkaistutoimiston ylläpitämässä ted.europa.eu-palvelussa.

Avoimeen menettelyyn voivat osallistua kaikki ostajaorganisaation asettamat soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat. Muissa menettelyssä ostajaorganisaatio käyttää esikarsintaa, jonka perusteella parhaiten soveltuvat tarjoajat kutsutaan tarjoamaan tarjouskilpailussa. Ostajaorganisaatio ilmoittaa hankintailmoituksella myös mitä perusteita käytetään voittajavan tarjouksen valinnassa.

Suorahankintailmoitukset

Suorahankinnasta eli hankinnasta, jota ostajaorganisaatio ei kilpailuta vaan tekee sopimuksen suoraan valitsemansa toimittajan kanssa, ilmoitetaan niin sanotulla suorahankintailmoituksella. Kaikista kansallisen kynnysarvon ylittävistä suorahankinnoista on julkaistava vähintään jälki-ilmoitus, jossa ilmoitetaan suorahankinnasta.

Kun sopimuksen arvo ylittää EU-kynnysarvon, ilmoitus on julkaistava EU:n laajuisena. EU-kynnysarvon ylittävistä ilmoituksista ostajaorganisaatio voi julkaista ilmoituksen ennen hankintasopimuksen tekemistä (ns. Ex-ante suorahankintailmoitus). Ostajaorganisaation on kuitenkin aina julkaistava EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta jälki-ilmoitus riippumatta siitä, onko ostajaorganisaatio julkaissut ennen hankintasopimuksen tekemistä ex-ante suorahankintailmoituksen.

Valtaosasta EU-kynnysarvon ylittävistä ex-ante suorahankintailmoituksista puuttuu lainsäädännön edellyttämä jälki-ilmoitus. Esimerkiksi kesäkuussa 2023 vain noin 10 prosenttiin vuonna 2022 julkaistuista ex-ante suorahankintailmoituksista oli tehty hankintalain vaatima jälki-ilmoitus.

Sivun kuvaajissa tiedot suorahankinnoista on otettu kansallisilta suorahankintailmoituksilta ja EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta Ex-ante suorahankintailmoituksilta puuttuvien jälki-ilmoitusten suuren määrän vuoksi.

Jälki-ilmoitus

Jälki-ilmoituksella ostajaorganisaatio ilmoittaa tarjouskilpailun voittajan tai voittajat. Jälki-ilmoitus on tehtävä hankintalain mukaan 30 päivän sisällä sopimuksen tekemisestä. Jälki-ilmoituksella ilmoittaan myös tehdyn sopimuksen arvo ja kesto.

Arvo voidaan ilmoittaa joko vaihteluvälinä tai sopimuksen enimmäisarvona. Tietyissä tapauksissa arvo voidaan jättää ilmoittamatta. Sivulla julkaistavissa kuvaajissa arvo ilmoitetaan enimmäisarvona. Mikäli ostajaorganisaatio on ilmoittanut sopimukselle arvon vaihteluvälin, käytetään kuvaajissa suurinta ilmoitettua arvoa. Jälki-ilmoituksia tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että puuttuvien jälki-ilmoitusten lukumäärä heikentää tiedon laatua.

Jälki-ilmoituksen puuttuminen

Jälki-ilmoitus on hankintalain mukaan julkaistava kaikista EU-kynnysarvon ylittävistä kilpailutuksista. Jälki-ilmoitus on julkaistava myös, jos tarjouskilpailuun ei ole saatu tarjouksia tai jos kilpailutus on jouduttu keskeyttämään. Tällöin jälki-ilmoituksella on ilmoitettava myös syy keskeyttämiselle. Lisäksi jälki-ilmoitus on julkaistava suorahankinnassa, josta ostajaorganisaatio on voinut julkaista niin sanotun ennakkoavoimuusilmoituksen ennen sopimuksen tekemistä. Jälki-ilmoitus on tehtävä 30 päivän sisällä sopimuksen tekemisestä. Jälki-ilmoituksia voidaan kuitenkin tehdä myös edeltävinä vuosina tehtyihin kilpailutuksiin, joista jälki-ilmoitus on jäänyt tekemättä.

Tarjoukset ja toimittajat

Tietoa tarjouksista ja toimittajista saadaan tällä hetkellä vain EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista, joista ostajaorganisaation on hankintalain mukaan julkaistava jälki-ilmoitus. Jälki-ilmoituksella ilmoitetaan muun muassa tarjouskilpailun voittaja tai keskeyttämisen syy, jos hankinta joudutaan keskeyttämään.

Tietoja tarkasteltaessa on huomioitava se, että tarjouskilpailuihin, joihin ei ole saatu tarjouksia sisältyvät myös tarjouskilpailut, jotka on keskeytetty.

Mikäli tarjouskilpailu on jaettu osiin, ostajaorganisaatiot ilmoittavat usein saatujen tarjousten määräksi kaikkiin osiin saman saatujen tarjousten lukumäärän, vaikka saatujen tarjousten määrät tulisi ilmoittaa osakohtaisesti. Osia sisältävissä tarjouskilpailuissa saatujen tarjousten määrä lasketaan sivun kuvaajissa osiin saatujen tarjousten summana, mikä voi vääristää tietoa saatujen tarjousten määristä. Myös muunlaiset virheet saatujen tarjousten lukumäärässä voivat aiheuttaa vääristymiä.

Lisäksi tietoja tarkasteltaessa on huomiota puutuvien jälki-ilmoitusten suuri määrä, mikä heikentää tiedon laatua yleisesti.