Tuloksellisuustiedot

Valtion suunnittelu ja seuranta asiakirjoina

Valtion virastojen ja laitosten toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sekä näitä koskeva ohjaus on pääasiallisesti toteutettu asiakirjamuotoisesti. Toiminta- ja taloussuunnittelussa, tulosohjauksessa, budjetoinnissa ja raportoinnissa olennaisimmista asioista laaditaan ja julkaistaan asiakirjat valtioneuvoston, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Valtion tulosohjauksessa merkittävimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet, ministeriön ja sen hallinnonalaan kuuluvien virastojen ja laitosten väliset tulossopimukset sekä eduskunnan hyväksymä valtion talousarvio. Seurantatiedoista tärkeimmät ovat tilinpäätös ja erityisesti sen sisältämä toiminnallista tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä vaikutuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen kuvaava toimintakertomus sekä ministeriön antamat kannanotot kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä.

Tuloksellisuustietoja ovat hallinnonalojen ja virastojen tulostavoitteet ja niiden toteumat. Tietoja ylläpidetään tulosohjatuissa virastoissa.

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 12 a §:n (1096/2009) mukaan kirjanpitoyksiköitä ovat tasavallan presidentin kanslia ja ministeriöt sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena virastot, laitokset ja muut toimielimet. Kirjanpitoyksikköön kuuluvia virastoja ja laitoksia voidaan kutsua myös tulosohjatuiksi virastoiksi. Tulosohjatulle virastolle voidaan asettaa omia toimintaa ja taloutta koskevia tulostavoitteita.

Valtiokonttorin määräys suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion raportointipalvelussa

 • Tulosohjattujen virastojen tulostavoitteet ja niiden toteutuminen

  Valtion tulostietojärjestelmä kokoaa yhteen valtion virastojen ja laitosten sekä ministeriöiden tulostavoitteet ja niiden toteumat.

  Alla olevalta raportilta voi tarkastella tulostavoitteita ja niiden toteutumista valitsemaltaan vuodelta koko valtion osalta koottuna tai valitsemansa hallinnonalan ja/tai valitsemansa tulosohjatun viraston osalta.
  Ensimmäisellä välilehdellä voi tarkastella tavoitteiden lukumääriä tulosalueittain. Toisella välilehdellä on koottuna kaikki tulostietojärjestelmään viedyt mittarit ja tavoitteet sekä niiden toteumat.

   

   

 • Valtion suunnittelun ja seurannan asiakirjat

  Suunnitelmat

  Valtiontalouden kehyksestä eli valtion budjetin menojen katosta päättää hallitus. Valtiontalouden kehyksistä ja kehysmenettelystä kerrotaan valtiovarainministeriön sivuilla.

  Valtiontalouden kehykset

  Hallitusohjelmat julkaistaan Valtioneuvoston sivuilla.

  Marinin hallitusohjelma 2019

  Eduskunta päättää kunkin vuoden talousarvioista. Valtiovarainministeriö julkaisee asiakirjat talousarvion valmistelun eri vaiheista.

  Valtion talousarvioesitykset

  Seurantatiedot

  Hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä eduskunnan päätösten perusteella ryhdytyistä toimista kerrotaan vuosittain koottavassa hallituksen vuosikertomuksessa. Hallituksen vuosikertomus julkaistaan valtioneuvoston sivuilla. Hallituksen vuosikertomus sisältää myös valtiovarain controller -toiminnon lausuman siitä, että hallituksen vuosikertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta.

  Hallituksen vuosikertomukset

  Valtiokonttori antaa ehdotuksensa valtion tilinpäätökseksi valtiovarainministeriölle maaliskuun loppuun mennessä. Valtion tilinpäätös liitetään osaksi hallituksen vuosikertomusta. Ehdotukset valtion tilinpäätökseksi julkaistaan Valtiokonttorin sivuilla.

  Ehdotukset valtion tilinpäätöksiksi

   

 • Virastojen suunnittelun ja seurannan asiakirjat

  Alla olevalla raportilla on linkit kunkin viraston omilla kotisivuilla oleville suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivuille. Tulosohjattuja virastoja voi rajata näytölle joko hallinnoalan mukaan alasvetovalikosta tai viraston nimen mukaan aakkosellisesta hakemistosta.

  Avaa koko ruudun näkymään

  Valtiokonttori on antanut määräyksen ja ohjeet virastoille suunnittelun ja seurannan asiakirjasivustojen laatimiseen. Jokainen tulosohjattu virasto vastaa oman suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivunsa sisällöstä ja ylläpitää tällä raportilla olevia linkkejä omille sivuilleen Valtiokonttorin ylläpitämässä Tulostietojärjestelmässä.

  Valtiokonttorin ohje toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvien asiakirjojen julkaisemisesta

 • Virastojen tulosohjaustietojen toimittaminen

  Tulosohjatut virastot toimittavat kunkin vuoden tulostavoitteet sekä niiden toteumat Valtiokonttorin ylläpitämään tulostietojärjestelmään.

  Valtion tulostietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta, jonka Valtiokonttori antaa kunkin viraston tai laitoksen erikseen nimettävälle pääkäyttäjälle. Tulostietojärjestelmään kirjaudutaan Valtiokonttorin sähköisten palveluiden yhteisessä osoitteessa.

  Valtion tulostietojärjestelmään

  Määräykset ja ohjeet, jotka liittyvät tulostietojen raportointiin, ovat Valtiokonttorin kotisivuilla.

  Valtiokonttorin kotisivut