Tuloksellisuustiedot

Valtion suunnittelu ja seuranta asiakirjoina

Valtion virastojen ja laitosten toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sekä näitä koskeva ohjaus on pääasiallisesti toteutettu asiakirjamuotoisesti. Toiminta- ja taloussuunnittelussa, tulosohjauksessa, budjetoinnissa ja raportoinnissa olennaisimmista asioista laaditaan ja julkaistaan asiakirjat valtioneuvoston, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Valtion tulosohjauksessa merkittävimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet, ministeriön ja sen hallinnonalaan kuuluvien virastojen ja laitosten väliset tulossopimukset sekä eduskunnan hyväksymä valtion talousarvio. Seurantatiedoista tärkeimmät ovat tilinpäätös ja erityisesti sen sisältämä toiminnallista tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä vaikutuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen kuvaava toimintakertomus sekä ministeriön antamat kannanotot kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä.

Tuloksellisuustietoja ovat hallinnonalojen ja virastojen tulostavoitteet ja niiden toteumat. Tietoja ylläpidetään tulosohjatuissa virastoissa.

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 12 a §:n (1096/2009) mukaan kirjanpitoyksiköitä ovat tasavallan presidentin kanslia ja ministeriöt sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena virastot, laitokset ja muut toimielimet. Kirjanpitoyksikköön kuuluvia virastoja ja laitoksia voidaan kutsua myös tulosohjatuiksi virastoiksi. Tulosohjatulle virastolle voidaan asettaa omia toimintaa ja taloutta koskevia tulostavoitteita.

Valtiokonttorin määräys suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion raportointipalvelussa

Lisää valtion tuloksellisuustietoja löytyy alla olevien linkkien takaa.