Tuloksellisuustiedot

Valtion tuloksellisuustietoja ovat hallinnonalojen, ministeriöiden sekä niiden alaisten virastojen ja laitosten tulostavoitteet ja niiden toteumat. Tuloksellisuuden suunnittelu ja seuranta sekä näitä koskeva ohjaus on pääasiallisesti toteutettu asiakirjamuotoisesti. Ministeriöt ja virastot laativat ja julkaisevat keskeiset asiakirjat valtioneuvoston, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Asiakirjat on linkitetty tälle sivustolle ja pääset tutkimaan niitä alla olevien linkkien kautta. Keskeiset säädökset asiassa sisältyvät lakiin ja asetukseen valtion talousarviosta.

Tuloksellisuus ja tulosohjaus

Tuloksellisuus koostuu yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä voimavarojen hallinnasta. Tuloksellisen toiminnan perusideana on, että nämä näkökulmat ovat mahdollisimman hyvin tasapainossa keskenään.

Virastojen toiminnan tuloksellisuudelle asetetaan tavoitteita edellä mainituista näkökulmista eduskunnan hyväksymässä valtion talousarviossa sekä ministeriön ja sen hallinnonalaan kuuluvien virastojen ja laitosten välisissä tulossopimuksissa. Seurantatiedoista tärkeimmät ovat tilinpäätös ja erityisesti sen sisältämä toiminnallista tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä vaikutuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen kuvaava toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätöksestä. Tätä kokonaisuutta ja sitä toteuttavaa vuorovaikutteista valmistelu- ja neuvotteluprosessia ministeriön ja viraston välillä kutsutaan tulosohjaukseksi.

Voit tutkia tuloksellisuustietoja sivuston alalaidan linkkien kautta.

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 12 a §:n (1096/2009) mukaan kirjanpitoyksiköitä ovat tasavallan presidentin kanslia ja ministeriöt sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena virastot, laitokset ja muut toimielimet. Kirjanpitoyksikköön kuuluvia virastoja ja laitoksia voidaan kutsua myös tulosohjatuiksi virastoiksi. Tulosohjatulle virastolle voidaan asettaa omia toimintaa ja taloutta koskevia tulostavoitteita.