Valtion ICT-menot

Valtion ICT-menoista on koostettu erillinen raportti, jotta liikekirjanpidossa eri tiliryhmiin sijoittuvien ICT-menojen muodostamaa kokonaisuutta on helpompi tarkastella. Raportti perustuu ICT-menojen seurannassa käytettävien liikekirjanpidon tilien kertymiin.

Raportilla voi tarkastella valtion ICT-menoja kokonaisuutena, hallinnonaloittain tai kirjanpitoyksiköittäin. Raportilla esitetään tiedot vuodesta 2018 lähtien.

Raportin jaottelua ja tietosisältöä päivitetty 23.2.2023. Kuvauksen raportin tietosisällöstä ja toiminnallisuuksista löydät raporttinäkymän alta.

TUTUSTU MYÖS: KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN ICT-MENOT

Raportin tietosisältö

Raportti kattaa alla kuvatut liikekirjanpidon tilit. Kulujen osalta liikekirjanpidon tilit on ryhmitelty tileihin, jotka kuvaavat ostoja valtion budjettitalouden ulkopuolisilta toimijoita, ja tileihin, jotka kuvaavat valtion budjettitalouden sisäisiä ostoja. Raportin oikean yläreunan info-painikkeen takaa löydät listauksen raportilla käytetystä tililuokitteluista.

  • Tasetilit (investoinnit): 11200 Ostetut valmisohjelmistot ja tietojärjestelmät; 11400 Itse valmistetut ja teetetyt tietojärjestelmät; 11900001 Ennakkomaksut valmisohjelmista ja –tietojärjestelmistä*; 11910011 ICT Keskeneräiset aineettomat käyttöomaisuushankinnat, hankintatili**; 12550 ICT-laitteet; 12990011 ICT keskeneräiset aineelliset käyttöomaisuushankinnat, hankintatili**
    • Investointien osalta raportti kattaa kirjaukset, jotka muodostavat kyseiselle vuodelle talousarviomenon.
    • *Lisätty raportille takautuvasti vuonna 2023. Huom. tili 12940000 Muut ennakkomaksut ei sisälly raporttiin, sillä siitä ei ole erotettavissa mahdollista ICT:n osuutta.
    • **Tilit käytössä ja raportilla vuodesta 2023 alkaen. Aikaisemmat vuodet eivät sisällä ICT:n osuutta keskeneräisestä käyttöomaisuudesta.
  • Kulutilit (ulkoiset ICT-kulut): 42040000 ICT-laitteiden vuokrat; 43220300 Tietoliikennepalvelut; 43230000 ICT käyttöpalvelut; 43270000 Sovelluspalvelut; 43920001 Tietotekniikan asiantuntija- ja ylläpitopalvelut; 45200000 Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut
  • Kulutilit (sisäiset ICT-kulut): 43250000 ICT-palvelujen ostot, sisäiset; 43928001 Tietotekniikan asiantuntija- ja ylläpitopalvelut, sisäiset; 45208000 Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut, sisäiset; 43250002 ICT-palvelujen ostot, aktivoitavat, sisäiset; 43928003 Tietotekniikan asiantuntija- ja ylläpitopalvelut, aktivoitavat, sisäiset

Raportin kaavioissa investointeja, ulkoisia ICT-kuluja ja sisäisiä ICT- kuluja kuvaavien liikekirjanpidon tilien kertymät on esitetty erikseen. Erottelu johtuu siitä, että ulkoisia ja sisäisiä ostoja kuvaavien kulutilien kertymiä ei tule laskea raportoinnissa yhteen. Ulkopuolisten palveluiden ostoihin sisältyy myös valtion budjettitalouden sisäisten palvelukeskusten ja muiden virastojen ja laitosten ostoja, jotka kyseiset virastot ja laitokset ovat edelleen laskuttaneet asiakkailtaan eli toisilta virastoilta. Kertymien yhteen laskeminen johtaisi osin kulujen kaksinkertaiseen raportoitumiseen.

Investointien osalta on huomioitava, että vuoteen 2022 asti raportti ei sisällä keskeneräisen käyttöomaisuuden liikekirjanpidon tileille kirjattuja ICT-menoja. ICT:n osuutta keskeneräisestä käyttöomaisuudesta ei aikaisemmin voitu sisällyttää raporttiin, sillä sitä ei eroteltu muusta keskeneräisestä käyttöomaisuudesta liikekirjanpidossa.

Raportin toiminnallisuudet

Raportin yläosassa voi määritellä kaavioissa käytettäviä rajauksia suodatustoiminnallisuuksien avulla. Vasemmalta lukien valittavana on tarkasteltava ajanjakso (Vuosi, Kuukausi), organisatoriset rajaukset (Hallinnonala, Kirjanpitoyksikkö), tiliryhmää ja liikekirjanpidon tilejä koskevat rajaukset sekä menoryhmä (investoinnit, sisäiset ICT-kulut, ulkoiset ICT-kulut). Alempana on kuvattu tarkemmin suodatustekijöiden hyödyntäminen kunkin raportin kaavion osalta.

Oletuksena raportilla näytetään kaikki vuodet ja kaikki hallinnonalat kirjanpitoyksiköineen. Vastaavasti liikekirjanpidon tilien osalta esitetään kaikki raportille sisältyvien tilien kertymätiedot.

Raportin oikeasta yläkulmasta näkyy viimeisin kuukausi, jonka tiedot ovat raportilla mukana (muodossa vuosi/kk).

Kokonaismenot -kaaviossa esitetään vastaavasti ICT-menot jaoteltuina investointeihin (tasetilit), ulkoisiin ICT-kuluihin (ulkoisten ostojen kulutilit) ja sisäisiin ICT-kuluihin (sisäisten ostojen kulutilit). Kaaviossa esitetään aina tiedot kuluvasta talousarviovuodesta ja edellisestä neljästä vuodesta. Kaavio kattaa aina myös kaikki raporttiin sisältyvät tase- ja kulutilit. Hallinnonala ja Kirjanpitoyksikkö –suodatuksilla kaavioon voi rajata kuvaamaan haluttua organisatorista rajausta.

ICT-menot tiliryhmittäin -kaaviossa esitetään liikekirjanpidon tilien kertymä. Oletuksena kaaviossa raportoituvat kaikki hallinnonalat ja kaikkien raporttiin sisältyvien liikekirjanpidon tilien kertymät. Kaavion rajauksia voi muuttaa suodatustoiminnallisuuksilla valitsemalla tarkasteluun haluttu ajanjakso (Vuosi, Kuukausi), halutut organisaatiot (Hallinnonala, Kirjanpitoyksikkö) tai halutut tilit (Tiliryhmä, Lkp-tili). Menoryhmä-suodatuksen avulla saa valittua tarkasteluun investoinnit, sisäiset ICT-kulut tai ulkoiset ICT-kulut.

ICT-menot valinnan mukaisesti -kaaviossa kuvataan vuosittaista kertymää hallinnonaloittain. Kaaviossa näytetään aina investoinnit, ulkoiset ICT-kulut tai sisäiset ICT-kulut (Menoryhmä-suodatus tai kaavion yhteydessä oleva suodatus). Tiliryhmä, Lkp-tili –suodatuksella voi tehdä lisärajauksia kaaviossa näytettäviin tilitoteumiin. Kaavio päivittyy myös Vuosi, Kuukausi ja Hallinnonala, Kirjanpitoyksikkö -suodatusten mukaisesti.

Raportin eri näkymissä on mahdollista porautua tietojen tarkemmalle tasolle. Porautumisominaisuudet näkyvät painikkeina näkymän oikeassa yläreunassa viemällä osoittimen visualisoinnin ylle. Tarkemmat ohjeet porautumisen käyttöön löydät Microsoftin PowerBI-ohjesivuilta. Voit ladata taustatiedon Taulukkoon näkymästä viemällä kursorin taulukon ylle ja valitsemalla oikeaan yläkulmaan ilmestyvän kolmea pistettä esittävän painikkeen. Painikkeesta aukeaa valikko joka tarjoaa vaihtoehdon ’Vie tiedot’, josta voit ladata taulukon aineiston Excel-muodossa.