Valtion ICT-menot

Valtion ICT-menoista on koostettu erillinen raportti, jotta liikekirjanpidossa eri tiliryhmiin sijoittuvien ICT-menojen muodostamaa kokonaisuutta on helpompi tarkastella. Raportti perustuu ICT-menojen seurannassa käytettävien liikekirjanpidon tilien kertymiin.

Raportilla voi tarkastella valtion ICT-menoja kokonaisuutena, hallinnonaloittain tai kirjanpitoyksiköittäin. Raportilla esitetään tiedot vuodesta 2018 lähtien.

Kuvauksen raportin tietosisällöstä ja toiminnallisuuksista löydät raporttinäkymän alta.

Avaa raportti koko ruudun näkymään

Raportin tietosisältö

Raportti kattaa alla kuvatut liikekirjanpidon tilit. Kulujen osalta liikekirjanpidon tilit on ryhmitelty tileihin, jotka kuvaavat ostoja valtion budjettitalouden ulkopuolisilta toimijoita, ja tileihin, jotka kuvaavat valtion budjettitalouden sisäisiä ostoja. Raportin oikean yläreunan info-painikkeen takaa löydät listauksen raportilla käytetystä tililuokitteluista.

  • Tasetilit (investoinnit): 11200 Ostetut valmisohjelmistot ja tietojärjestelmät; 11400 Itse valmistetut ja teetetyt tietojärjestelmät; 12550 ICT-laitteet
    • Investointien osalta raportti kattaa kirjaukset, jotka muodostavat kyseiselle vuodelle talousarviomenon.
    • Huom. raportti ei sisällä keskeneräiseen käyttöomaisuuden liikekirjanpidon tileille kirjattuja ICT-menoja.
  • Kulutilit (ulkoiset ostot): 42040000 ICT-laitteiden vuokrat; 43220300 Tietoliikennepalvelut; 43230000 ICT käyttöpalvelut; 43270000 Sovelluspalvelut; 43920001 Tietotekniikan asiantuntija- ja ylläpitopalvelut; 45200000 Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut
  • Kulutilit (sisäiset ostot): 43250000 ICT-palvelujen ostot, sisäiset; 43928001 Tietotekniikan asiantuntija- ja ylläpitopalvelut, sisäiset; 45208000 Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut, sisäiset; 43250002 ICT-palvelujen ostot, aktivoitavat, sisäiset; 43928003 Tietotekniikan asiantuntija- ja ylläpitopalvelut, aktivoitavat, sisäiset

Raportin kaavioissa ulkoisia ICT-menoja ja sisäisiä ICT-menoja kuvaavien liikekirjanpidon tilien kertymät on esitetty erikseen. Erottelu johtuu siitä, että ulkoisia ja sisäisiä ostoja kuvaavien kulutilien kertymiä ei tule laskea raportoinnissa yhteen.  Ulkopuolisten palveluiden ostoihin sisältyy myös valtion budjettitalouden sisäisten palvelukeskusten ja muiden virastojen ja laitosten ostoja, jotka kyseiset virastot ja laitokset ovat edelleen laskuttaneet asiakkailtaan eli toisilta virastoilta. Kertymien yhteenlaskeminen johtaisi osin kulujen kaksinkertaiseen raportoitumiseen.

Investointien osalta on huomioitava, että raportti ei sisällä keskeneräisen käyttöomaisuuden liikekirjanpidon tileille kirjattuja ICT-menoja. ICT:n osuutta keskeneräisestä käyttöomaisuudesta ei ole voitu sisällyttää raporttiin, sillä sitä ei ole eroteltu muusta keskeneräisestä käyttöomaisuudesta liikekirjanpidossa. Kirjanpitotietojen avulla on arvioitu, että ICT-investoinneista merkittävä tai jopa suurin osa tulee kirjanpidossa käsitellyksi keskeneräisenä käyttöomaisuutena. Näin ollen raportin tasetilien kertymä ei anna kattavaa kokonaiskuvaa valtion ICT-investointien määrästä.

Raportin toiminnallisuudet

Raportin yläosassa voi määritellä kaavioissa käytettäviä rajauksia suodatustoiminnallisuuksien avulla. Vasemmalta lukien valittavana on tarkasteltava ajanjakso (Vuosi, Kuukausi), organisatoriset rajaukset (Hallinnonala, Kirjanpitoyksikkö), tiliryhmää ja liikekirjanpidon tilejä koskevat rajaukset sekä menoryhmä (sisäiset ICT-menot, ulkoiset ICT-menot). Alempana on kuvattu tarkemmin suodatustekijöiden hyödyntäminen kunkin raportin kaavion osalta.

Oletuksena raportilla näytetään kaikki vuodet ja kaikki hallinnonalat kirjanpitoyksiköineen. Vastaavasti liikekirjanpidon tilien osalta esitetään kaikki raportille sisältyvien tilien kertymätiedot.

Raportin oikeasta yläkulmasta näkyy viimeisin kuukausi, jonka tiedot ovat raportilla mukana (muodossa vuosi/kk).

Kokonaismenot kaaviossa esitetään ICT-menot jaoteltuina ulkoisiin ICT-menoihin (tasetilit ja ulkoisten ostojen kulutilit) ja sisäisiin ICT-menoihin (sisäisten ostojen kulutilit). Kaaviossa esitetään aina tiedot kuluvasta talousarviovuodesta ja edellisestä neljästä vuodesta. Kaavio kattaa aina myös kaikki raporttiin sisältyvät tase- ja kulutilit. Hallinnonala ja Kirjanpitoyksikkö –suodatuksilla kaavioon voi rajata kuvamaan haluttua organisatorista rajausta.

ICT-menot tiliryhmittäin kaaviossa esitetään liikekirjanpidon tilien kertymä. Oletuksena kaaviossa raportoituvat kaikki hallinnonalat ja kaikkien raporttiin sisältyvien liikekirjanpidon tilien kertymät. Kaavion rajauksia voi muuttaa suodatustoiminnallisuuksilla valitsemalla tarkasteluun haluttu ajanjakso (Vuosi, Kuukausi), halutut organisaatiot (Hallinnonala, Kirjanpitoyksikkö) tai halutut tilit (Tiliryhmä, Lkp-tili). Menoryhmä-suodatuksen avulla saa valittua tarkasteluun joko sisäiset ICT-menot tai ulkoiset ICT-menot.

ICT-menot valinnan mukaisesti kaaviossa kuvataan vuosittaista kertymää hallinnonaloittain. Kaaviossa näytetään aina joko ulkoiset ICT-menot tai sisäiset ICT-menot (Menoryhmä-suodatus tai kaavion yhteydessä oleva suodatus). Tiliryhmä, Lkp-tili –suodatuksella voi tehdä lisärajauksia kaaviossa näytettäviin tilitoteumiin. Kaavio päivittyy myös Vuosi, Kuukausi ja Hallinnonala, Kirjanpitoyksikkö –suodatusten mukaisesti.

Raportin eri näkymissä on mahdollista porautua tietojen tarkemmalle tasolle. Porautumisominaisuudet näkyvät painikkeina näkymän oikeassa yläreunassa viemällä osoittimen visualisoinnin ylle. Tarkemmat ohjeet porautumisen käyttöön löydät Microsoftin PowerBI-ohjesivuilta. Voit ladata taustatiedon Taulukkoon näkymästä viemällä kursorin taulukon ylle ja valitsemalla oikeaan yläkulmaan ilmestyvän kolmea pistettä esittävän painikkeen. Painikkeesta aukeaa valikko joka tarjoaa vaihtoehdon ’Vie tiedot’, josta voit ladata taulukon aineiston Excel-muodossa.