Kestävän kehityksen tavoitteet vastuullisuusraporteilla

Raportilla tarkastellaan vastuullisuusraportteja kirjanpitoyksikkötasolla. Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 12 a §:n (1096/2009) mukaan kirjanpitoyksiköitä ovat tasavallan presidentin kanslia ja ministeriöt sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena virastot, laitokset ja muut toimielimet. Kirjanpitoyksiköihin kuuluvia virastoja ja laitoksia voidaan kutsua tulosohjatuiksi virastoiksi ja työnantajavirastoiksi.

Vastuullisuusraporttia ei ole kuitenkaan aina kaikkein tarkoituksenmukaisinta laatia kirjanpitoyksikkötasolla. Tästä johtuen yhdestä kirjanpitoyksiköstä voi olla tuotettu useampi raportti. Näin on esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kirjanpitoyksiköstä on tuotettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oman raportin lisäksi myös Niuvanniemen sairaalan vastuullisuusraportti. Hallinnonaloilla on toisistaan eroava määrä kirjanpitoyksiköitä.