Taloustiedot

Valtion taloustiedot perustuvat valtion keskuskirjanpidon tietoihin. Tiedot päivittyvät kuukausittain.

Tulkinta-apua ja sanastoa löytyy:
Valtionhallinnon ABC -osiosta

Alla olevalta raportilta voit tarkastella vuosittaisia määrärahoja sekä niiden käyttöä sekä koko valtion tasolla että hallinnonaloittain tai tarkimmillaan kirjanpitoyksikkötasolla. Raportilla on tiedot saatavilla vuodesta 2013 alkaen vuosittain.

Raportilla on kolme eri välilehteä, jotka tarjoavat samoja tietoja eri näkökulmista. Ensimmäinen välilehti kertoo valtion talousarviomenoista kokonaisuutena. Alasvetovalikoista voi valita vuoden ja pääluokan, joita haluaa tarkastella. Oletusarvoisesti raportilla on viimeisimmän saatavilla olevan vuoden tiedot sekä kaikki pääluokat yhteensä. Raportin oikeasta yläkulmasta näkyy, mikä on viimeisin kuukausi, jonka tiedot ovat raportilla mukana. Vertailutietona oleva edellisvuoden tieto on aina koko kyseinen vuosi yhteensä.

Toinen välilehti Valtion talousarviomenot tarkennettuna sisältää sekä budjetti-, että kertymätiedot momenteittain. Kolmannella välilehdellä Valtion talousarviomenot kirjanpitoyksiköittäin voi tarkastella valitsemansa kirjanpitoyksikön kokonaisbudjettia ja nettokertymää momenteittain. Näillä kahdella välilehdellä voi tarkastella myös valitun vuoden kertymiä kuukausittain painamalla nettokertymä per kk -nappia.
HUOM! Momentin mahdolliset alajaottelut saa näkyviin painamalla taulukossa rivinalkuista + -merkkiä.

Avaa raportti koko ruudun näkymään

 

Alla olevalta raportilta voit tarkastella vuosittaisia valtion talousarviotalouden tuloja valtiotasolla, hallinnoaloittain tai kirjanpitoyksiköittäin. Talousarvion tuloraportin toimintaperiaatteet ovat vastaavanlaiset kuin edellä olevan talousarvion menoraportin.

avaa raportti koko ruudun näkymään

 

 • Valtion menot menolajeittain ja tulot tulolajeittain

  Alla olevalla raportilla voi tarkastella valtion toiminnan menoja menolajeittain. Valtion toiminnan menoissa ei ole mukana siirtotalouden kuluja. Toiminnan menoraportti kertoo, minkälaisiin menoeriin valtionhallinnon oman toiminnan menot jakautuvat.

  Raportilla on kolme välilehteä, joissa on tietoa toiminnan menoista eri tarkkuustasoilla ja eri näkökulmista. Alasvetovalikoista voi valita vuoden ja osaston, joita haluaa tarkastella. Oletusarvoisesti valittuna on viimeisin saatavilla oleva vuosi sekä kaikki osastot yhteensä.

  Raportin toisella välilehdellä Toiminnan menot tarkennettuna voi tarkastella valitsemansa tiliryhmän nettokertymiä hallinnonaloittain. Toiminnan menot hallinnonaloittain -välilehdellä voi tarkastella valitsemansa hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden nettokertymiä tiliryhmittäin. Näillä välilehdillä nettokertymiä voi tarkastella myös kuukausitasolla painamalla Nettokertymä per kk -nappia.
  HUOM! Tarkemmat tiedot saa taulukosta näkyville painamalla rivin alussa näkyvää + -merkkiä.

  Avaa koko ruudun näkymässä

  Alla olevalla raportilla voi tarkastella valtion toiminnan tuloja tulolajeittain. Niissä ei ole mukana siirtotalouden tuottoja. Toiminnan tuloraportin toimintaperiaatteet ovat vastaavanlaiset kuin edellä olevan toiminnan menoraportin.

  Avaa koko ruudun näkymässä

   

   

 • Siirtotalouden raportit

  Alla olevalla raportilla voi tarkastella siirtotalouden kuluja. Alasvetovalikoista voi valita haluamansa vuoden ja hallinnonalan, joiden siirtotalouden kuluja haluaa tarkastella. Siirtotalouden tililajit kertovat, mille sektorille kuluja on maksettu, kuten esimerkiksi kunnille ja kotitalouksille.

  Raportin toisella välilehdellä Siirtotalouden kulut tarkennettuna voi tarkastella kuluja tarkemmin tililajeittain tai hallinnoaloittain sekä tarkastella kertymiä kuukausittain painamalla taulukon Kulut per kk  -nappia.

  Avaa raportti koko ruudun näkymään

   

  Alla olevalla raportilla voi tarkastella siirtotalouden tuottoja. Raportin perustoiminnallisuudet ovat vastaavat kuin siirtotalouden kulut -raportilla.

  Avaa raportti koko ruudun näkymään

   

 • Valtion rahastotalous

  Valtion talousarviotalouden ulkopuoliset rahastot ovat osa valtiontaloutta. Niihin liittyviä raportteja on tulossa lähiaikoina.

  Alla olevalla raportille on koottu ainoastaan talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilisaatava valtiolta (lkp-tili 19580 Valtion kassatalouden piirissä olevat talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen varat).

   

 • Valtion hankintamenot ja matkakulut

  Valtion hankintamenot ja valtion matkakulut ovat osa valtion kokonaismenoja. Näihin eriin kohdistuu usein erityistä mielenkiintoa, minkä takia kokonaisuuksista on koostettu omat raporttinsa.

  Valtion hankintamenot -raportilla voi tarkastella valtion hankintamenoja kokonaisuutena, hallinnoaloittain tai kirjanpitoyksiköittäin kokonaisuutena tai vain valitsemansa hankintamenoryhmän osalta. Raportin ensimmäisellä välilehdellä tietoja voi tarkastella hallinnoaloittain ja toisella välilehdellä kirjanpitoyksiköittäin. Valinnat voi tehdä raportin vasemman reunan alasvetovalikoista. Raportin vasemmassa reunassa voi myös määritellä aikajakson, sekä vuodet että kuukaudet, jota haluaa tarkastella.
  Kaavioiden yhteydessä olevista Taulukkonäkymä-napeista painamalla saa tiedot taulukkonäkymään. Taulukkonäkymästä saa näkyviin kunkin hankintaryhmän yksittäiset liikekirjanpidontilit painamalla rivinalkuista +-merkkiä.

  Alla olevalla raportilla voi tarkastella valtion matkakuluja kokonaisuutena, hallinnonaloittain tai kirjanpitoyksiköittäin. Raportin toimintaperiaatteet ovat vastaavat kuin edellä olevalla hankintamenot-raportilla.

   

 • Valtiontalouden kuukausitiedotteet

  Valtiokonttori julkaisee kuukausittain valtiontalouden kuukausitiedotteen. Valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Se sisältää mm. valtion talousarviotalouden tasapainolaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman, valtion taseen sekä valtiontalouden rahavirtalaskelman.

  Valtiontalouden kuukausitiedotteet

   

 • Valtion taloustietoa muissa palveluissa

  Valtiovarainministeriö ylläpitää verkkopalvelua, jossa voi tarkastella valtion kunkin vuoden budjettitietoja sekä budjetin valmisteluprosessia.

  tutkibudjettia.fi

  Valtion hankintoja voi tutkia tarkemmin Hansel Oy:n ylläpitämästä tutkihankintoja.fi-palvelusta.

  tutkihankintoja.fi

  Valtiokonttori hoitaa Suomen valtionvelkaa ja siihen liittyviä tehtäviä. Velanhallintaan ja tilastoihin voi tarkemmin tutustua valtionvelan omilla verkkosivuilla.

  Valtionvelka.fi

  Valtiokonttori määrää ja ylläpitää valtion tilikarttaa. Valtiokonttori ylläpitää myös talousarvion tilijaottelua.  Molemmat ovat saatavilla Valtiokonttorin kotisivuilla Määräykset ja ohjeet -osiossa.

  Valtiokonttorin määräykset ja ohjeet

  Valtiokonttori on alkanut julkaista liikekirjanpidon tilikarttaa myös Power BI -raporttina. Raportti on Valtiokonttorin kotisivuilla.

  Valtion tilikartta Power BI -raporttina

   

 • Valtiontalouden nettokertymät

  Alla olevilla raporteilla voit tarkastella valtiontalouden nettokertymiä haluamillasi hakutekijöillä.

  Valtion nettokertymien taulukkomuotoiselle raportille voit valita haluamansa vuoden tai vuodet ja tarkastella valitun hallinnonalan tai kirjanpitoyksikön toteumia momenteittain, kirjanpitoyksiköittäin ja liikekirjanpidon tiliryhmittäin, tililajeittain tai jopa liikekirjanpidon tilitasolla. Kuukausinäkymä-painikkeesta saa toteumat kuukausittain. Raportin kahdella eri välilehdellä on samat tiedot, mutta eri tarkastelunäkökulmasta. Ensimmäisellä välilehdellä toteumat järjestyvät ensisijaisesti talousarviokirjanpidon mukaan, toisella välilehdellä toteumat järjestyvät ensisijaisesti kirjanpitoyksikön mukaan.

  Oheinen visualisoidumpi raportti valtion nettokertymistä on hyvin monipuolinen ja vaatii ymmärrystä valtionhallinnosta ja valtiontalouden rakenteista. Raportilla on tarkasteltavissa kaikki valtion budjettitalouden tulot ja menot vuodesta 2010 alkaen. Oletusarvona raportilla on toimintamenomomentit vuodesta 2014 alkaen. Oikean yläkulman suppilo-kuvakkeesta saa näkyville suodattimia, joista voi valita näkyykö raportilla sen sijaan kaikki määrärahat vai pelkät muut määrärahat tai vaihtoehtoisesti vain tuloarviot. Näkymälle voi suodattaa myös vain haluamansa momentit tai talousarviotilit. (Huom! Talousarviotilivalikossa kunkin vuoden siirtynyt siirtomääräraha on omana kohtanaan toisin kuin momenttivalikossa). Näkymää voi suodattaa myös tililuokan, tililajin ja/tai LKP-tilin (eli liikekirjanpidontilin) mukaan.

  Yläreunan valikoista käyttäjä voi valita haluamansa hallinnonalan, kirjanpitoyksikön ja/tai tiliryhmän.

  Avaa koko ruudun näkymään