Valtion henkilöstö tilastoina

Valtion henkilöstö osana työvoimaa

Valtion henkilöstön määrää ja kehitystä kuvataan vuodesta 1970 alkaen suhteessa koko työvoimaan, palkansaajiin ja muiden sektoreiden henkilöstöön vastaavana aikajaksona. Tiedoista ilmenee sekä valtion budjettitalouden että valtion liikelaitosten henkilöstön määrän kehitys sekä se, mitkä virastot on liikelaitostettu tai yhtiöitetty.

Koko valtiosektorin henkilöstöä kuvaavat taulukot

Työllinen työvoima ja palkansaajat sektoreittain vuosina 1970-2022 (Excel-tiedosto)

Valtiosektorin henkilöstö palvelussuhteen lajin mukaan vuosina 1989-2022 (Excel-tiedosto)

Budjettitalouden henkilöstöä kuvaavat taulukot

Budjettitalouden henkilöstö palvelussuhteen lajin mukaan vuosina 1965-2023 (Excel-tiedosto)

Budjettitalouden virkasuhteisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä ja jakauma työaikamuodon mukaan vuosina 1975-2023 (Excel-tiedosto)

Budjettitalouden henkilöstö hallinnonaloittain vuosina 1975-2023 (Excel-tiedosto)

Budjettitalouden henkilöstö ministeriöissä vuosina 1987-2023 (Excel-tiedosto)

Ansiot ja työvoimakustannukset

Ansio- ja työvoimakustannustilastojen käytön tueksi on julkaistu Palkkatilasto-opas, jonka löydät alla olevasta linkistä. Palkkatilasto-opas on Valtion työmarkkinalaitoksen ja valtion pääsopijajärjestöjen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n, Palkansaajajärjestö Pardian sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n yhdessä kokoama opas palkkatilastoinnista. Palkkatilasto-oppaan tavoitteena on olla mahdollisimman tiivis ja yksinkertainen esitys palkkatilastoinnista. Opas kattaa kaikki tarvittavat käsitteet ja määritelmät, joita palkkatilastoinnissa sekä työmarkkina- ja neuvottelutoiminnassa käytetään. Käsitteet on pyritty esittämään niin, että palkkatilastoja pystyisi käyttämään vaivatta tarvitsematta olla enemmin perehtynyt tilastotieteeseen.

Palkkatilasto-opas (pdf)

Ansiotasoa tarkastellaan erilaisilla luokituksilla. Näitä ovat mm. palvelussuhde, palkkausmuoto, ikä, koulutus ja tuloluokka. Ansiotaso ilmenee ansiokäsitteittäin. Ansiokäsitteiden sisältö on kuvattu palkkatilasto-oppaassa.

Ansiot ja ansiokehitys vuosina 2019-2023 (Excel-tiedosto)

Valtion työvoimakustannukset kuvataan erittäin ja suhteutettuna mm. tehdyn työajan palkkoihin ja palkkasummaan. Tiedoista ilmenee välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista eli ns. sivupalkkaprosentti. Valtion budjettitalouden henkilöstön palkkasumman ja työvoimakustannusten kehitys esitetään vuodesta 1970 alkaen. Palkkoja ja työvoimakustannuksia suhteutetaan mm. valtion menoihin ja bruttokansantuotteeseen. Palkkasumma on suhteutettu myös koko kansantalouden palkkasummaan.

Työvoimakustannukset (Excel-tiedosto)

Eläköitymisen ja muun poistuman ennuste

Raportilla esitetään sekä taulukkona että kuviona, miten henkilöstöä poistuu vuosittain vanhuus- ja muille eläkkeille sekä toisen työnantajan palvelukseen. Ennuste perustuu vanhuuseläkkeelle siirtymisen osalta Kevasta saatuihin laskelmiin, joiden perustana ovat normaalin henkilökohtaisen eläkeiän mukaiset vanhuuseläkkeelle siirtymisen ajankohdat. Eläkkeelle lähdön mahdollista aikaistamista tai myöhentämisiä ei ole luvuissa ennakoitu. Tiedot muusta eläköitymisestä (mm. työkyvyttömyyseläköitymisestä) ja työpaikan vaihdoksista muihin organisaatioihin tulevat suoraan edellisen vuoden luvusta, joten prosentti voi vaihdella voimakkaasti vuodesta toiseen.

Valtion henkilöstön poistuma vuosina 2024-2033 (Excel-tiedosto)


Kaikista Henkilöstötiedot-osion tiedoista, lukuun ottamatta valtion henkilöstökertomusta, vastaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet.

Yhteystiedot:
Raportointi/Tahti-palvelu
tahti(at)palkeet.fi