Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta on kuvaus julkisen hallinnon tiedonhallinnan järjestämisestä. Kartan avulla toimijat voivat suunnitella ja kehittää julkisen hallinnon tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Kartan tarkoituksena on tarjota eri toimijoille yleinen näkymä siihen, mitä ovat julkisen hallinnon keskeiset tietovarannot, miten tietovarantojen vastuut jakautuvat, mitä tietoja niissä ylläpidetään, miten tietoja luovutetaan tietovarantojen välillä ja miten tietovarantojen tietoja hyödynnetään. Tiedonhallintakartan avulla toimijat voivat arvioida aiempaa paremmin, millaisia vaikutuksia laajoilla hallinnollisilla tai rakenteellisilla muutoksilla on tiedonhallinnasta vastaaville toimijoille ja toimijoiden tiedonhallintaan.

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta on säännöllisesti ylläpidetty tietoaineisto. Kartta on julkisesti saatavilla ja sitä voi hyödyntää vapaasti.

Tiedonhallintakartan sisältö

Tiedonhallintakartalla esitetään voimassa olevasta sääntelystä muodostettu kuva julkisen hallinnon tietovarannoista ja tietojenluovutuksista sekä tiedoista vastaavista ja niitä hyödyntävistä toimijoista. Tiedonhallintakartan sisältöä kehitetään edelleen yhteentoimivuuden edistämisen tarpeiden kautta.

Kartta sisältää tietoja

  • julkisen hallinnon yhteisistä tietovarannoista: tietovarannon nimi, tarkoitus, tietosisältö ja sen ylläpidosta vastaavat viranomaiset.
  • tietojenluovutuksista julkisen hallinnon yhteisistä tietovarannoista: mitä tietoja luovutetaan, kenelle ja mihin tarkoitukseen.
  • julkisen hallinnon viranomaisten lakisääteisistä tehtävistä: valtion virastojen ja laitosten, kuntien ja hyvinvointialueiden tehtäviä. Valtion aineisto koostuu virastoille ja laitoksille säädetyistä tehtävistä. Erityisesti erityislaissa säädetyt tehtävät eivät toistaiseksi sisälly aineistoon.

Karttaan on päivitetty toukokuussa 2024:

  • Ajantasaiset tiedot yhteisistä tietovarannoista
  • Ajantasaiset tiedot yhteisiin tietovarantoihin liittyvistä tiedonluovutuksista osittain
  • Ajantasaiset tiedot valtion virastojen ja laitosten, kuntien ja hyvinvointialueiden tehtäviin.

Karttaan on koottu tietoja yhteiseen käyttöön säädetyistä tietovarannoista eri toimialoilta. Tietoihin ei sisälly kaikkien erikseen säädettyjen tietovarantojen tietoja tai tietoja tietovarannoista, joista ei ole erikseen kansallisesti säädetty. Lakisääteisteisten tehtävien osalta tiedonhallintakartta sisältää otoksen, tehtäviä ei ole lueteltu tyhjentävästi. Tehtävälistaukset kattavat vain tehtävät, ei niiden hoitamisen tapaa yksityiskohtaisesti sääteleviä velvoitteita.

Tiedonhallintakartan hyödyntäminen 

Tiedonhallintakartan sisältöä voi tarkastella eri näkymien kautta:

Tietovarannot-sivulla ylemmässä osiossa näkyy tietovarantojen erilaisten vastuiden jakautuminen ministeriöittäin ja viranomaisittain. Alemmassa taulukkonäkymässä on muita tietoja tietovarannoista, jossa tarkasteluun voi valita yhden tai useamman tietovarannon tai kaikki kartan sisältämät tietovarannot. Lisäksi voi valita, mitä tietoja valituista tietovarannoista haluaa tarkastella.

Tietojen luovutukset -sivulla esitetään tietoja yhteisistä tietovarannoista luovutettavista tiedoista. Sivulla voi tarkastella kahta eri tiedonluovutusnäkymää, joissa tarkastellaan tiedon luovutuksia eri näkökulmasta ja eri visualisointitapaa hyödyntäen. Lisäksi aineisto esitetään kattavasti taulukkomuotoisena.

Lakisääteiset tehtävät -sivulla esitetään erilliset aineistot valtion virastojen ja laitosten, kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävistä. Sivulla valitaan ensin tehtäväaineisto, minkä jälkeen toimintaympäristön tehtävätietoja voi tarkastella joko visualisointia hyödyntäen tai taulukkomuotoisena.

Taulukoista tiedot voi myös ladata omaan käyttöön. Ladataksesi tiedot, vie kursori haluamasi taulukon ylle, jolloin taulukon oikeaan yläkulmaan ilmestyy kolmea pistettä esittävä painike. Klikkaamalla painikkeesta esitetään vaihtoehto ’Vie tiedot’. Valitsemalla ’Vie tiedot’ järjestelmä ohjaa eri latausvaihtoehtoihin.

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) mukaisesti valtiovarainministeriö vastaa julkisen hallinnon tiedonhallintakartan ylläpidosta ja huolehtii siitä, että tiedonhallintakartalle määritellyt tiedot muodostavat kartan käyttötarkoituksia vastaavan yhtenäisen ja sisällöltään johdonmukaisen tietoaineiston. Tiedonhallintalain mukaan kunkin ministeriön on toimialallaan huolehdittava julkisen hallinnon tiedonhallintakartan sisällön ajantasaisuudesta. Ministeriöt hyödyntävät tiedonhallintakarttaa julkisen hallinnon yhteentoimivuuden ohjauksessa, erityisesti tietovarantoja koskevan lainsäädännön valmistelussa.

Tietojen hyödynnettävyyden varmistamiseksi tiedot esitetään kartalla pääosin siinä muodossa, jossa lainsäädäntö ja virallislähteet ne esittävät tai näistä johdettuina yleistyksinä. On hyvä huomata, että tiedonhallintakartta ei ole ensisijainen tai yksityiskohtaisesti ylläpidetty virallislähde julkisen hallinnon tietovarannoista tai tietojen luovutuksista. Kartan tietojen hyödyntämisen yhteydessä käyttäjän tulee aina huolehtia siitä, että käyttäjän omaa tiedonhallintaa tukevissa menettelyissä ja tietojen ylläpitoprosesseissa pystytään hallitsemaan tilanteet, jossa tiedonhallintakartalla esitettävät tiedot muuttuvat rakenteellisesti tai sisällöllisesti.

Tiedonhallintakartan aineisto on saatavilla vain suomenkielisenä.

Ohjeet

Tiedonhallintakartan tietosisällön yksityiskohtaiset selitteet ovat saatavilla tästä (pdf).

Lainsäädännössä käytetyt käsitteet ja tietojen esitysmuodot ovat moninaisia, joten tiedonhaun helpottamiseksi tietovarantojen tietosisältöä ja tietojen luovutuksen tietosisältöä on tiedonhallintakartalla kuvattu asiasanoilla. Lisätietoja tiedonhallintakartalla käytetystä tietojen ryhmittelystä selitteineen (pdf).

Kartalta saa kokonaiskuvan tietovarannoista sekä tarvittavia tunnisteita (viranomaiset, tietovarannon nimi, säädöksen numero), joiden avulla on mahdollista löytää tarkempaa lisätietoa asiasta. Tiedonhallintakartan tiedot eivät ole kaikilta osin kattavia ja tiedoissa saattaa esiintyä puutteita.

Tutustu myös tutkihallintoa.fi-palvelun yleisiin käyttöehtoihin.

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta -osion sisällöstä tutkihallintoa.fi -palvelussa vastaa valtiovarainministeriö.

Julkisen hallinnon tiedonhallintakarttaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä valtiovarainministeriöön osoitteeseen tiedonhallintakartta@gov.fi.

Sivustoa ja aineistoja päivitetty 15.5.2024


Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta -osion sisällöstä tutkihallintoa.fi -palvelussa vastaa valtiovarainministeriö.

Julkisen hallinnon tiedonhallintakarttaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä valtiovarainministeriöön osoitteeseen tiedonhallintakartta@gov.fi.