49,2

  Enligt statens intäkts- och kostnadskalkyl uppgick kostnaderna 2020 till sammanlagt 61,1 miljarder euro. Överföringsekonomins andel av kostnaderna var 49,2 miljarder euro, vilket är 7,1 miljarder mer än 2019. Överföringsekonomins utgifter bestod av statsunderstöd och statsandelar samt andra vederlagsfria inkomstöverföringar.

  Överföringsekonomins kontotyper berättar till vilken sektor betalningar har gjorts, såsom till kommuner och hushåll. Inget omedelbart vederlag är kopplat till överföringsekonomins intäkter och kostnader. Överföringsekonomins intäkter är bland annat finansieringsandelar som erhållits från Europeiska unionens (EU) strukturfonder och som bruttobudgeterats i statsbudgeten. Statsandelarna och -understöden som betalas till kommunerna och socialskyddsfonderna är i sin tur exempel på överföringsekonomins utgifter.

  Coronakrisen som började i fjol och dess inverkan på statsfinanserna spelade en märkbar roll i överföringsekonomins utgifter. De största posterna i överföringsekonomins utgifter 2020 bestod av betalningarna till lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna. Båda beloppen uppgick till cirka 15 miljarder euro. Överföringsekonomins betalningar till lokalförvaltningen ökade med cirka 3,3 miljarder euro, vilket förklaras av ökningen i kommunernas statsandelar.

  De största posterna som betalades till socialskyddsfonderna var poster förknippade med arbetslöshetsförmåner, som till en del förklaras av permitteringar och uppsägningar till följd av coronakrisen. Ökningen i stöden till hushållen via socialskyddsfonderna var 1,2 miljarder euro jämfört med året innan.

  En stor förändring jämfört med året innan var överföringsekonomins utgifter till statsförvaltningen och näringslivet. Ett exempel på dessa var företagsstödet som betalades via Business Finland Oy. Stödet uppgick till cirka 0,7 miljarder euro. Till följd av den kris som orsakats av coronapandemin betalades stöd till företagen, vilket för sin del också ökade överföringsekonomins utgifter till näringslivet. Förändringen från året innan var 0,8 miljarder euro.

  49,2

  Valtion tuotto- ja kululaskelmalla kuluja oli vuonna 2020 yhteensä oli 61,1 miljardia euroa. Siirtotalouden kulujen osuus tästä oli 49,2 miljardia euroa, mikä on 7,1 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2019. Siirtotalouden kulut koostuivat valtionavustuksista ja -osuuksista sekä muista vastikkeettomista tulonsiirroista.

  Siirtotalouden tililajit kertovat, mille sektorille kuluja on maksettu, kuten esimerkiksi kunnille ja kotitalouksille. Siirtotalouden tuottoihin ja kuluihin ei liity välitöntä vastiketta. Siirtotalouden tuottoja ovat muun muassa Euroopan unionin (EU) rakennerahastoista saadut valtion talousarviossa bruttobudjetoidut rahoitusosuudet. Kunnille ja sosiaaliturvarahastoille maksettavat valtionosuudet ja -avustukset ovat puolestaan esimerkkejä siirtotalouden kuluista.

  Viime vuonna alkanut koronakriisi ja sen vaikutukset valtiontalouteen näkyivät merkittävästi siirtotalouden kuluissa. Vuonna 2020 siirtotalouden kulujen suurimmat erät koostuivat siirtotalouden kuluista paikallishallinnolle sekä sosiaaliturvarahastoille. Molempien suuruus oli noin 15 miljardia euroa. Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle kasvoivat noin 3,3 miljardia euroa, jota selittää kuntien valtionosuuksien kasvu.

  Sosiaaliturvarahastoille maksetuista eristä suurimpana olivat työttömyysetuuksista johtuvat erät, jota selittää osittain koronakriisistä aiheutuneet lomautukset ja irtisanomiset. Kasvua sosiaaliturvarahaston kautta kotitalouksille siirtyvissä tuissa oli edellisvuoteen verrattuna 1,2 miljardia euroa.

  Suurina muutoksina edellisvuoteen verrattuna olivat siirtotalouden kulut valtionhallinnolle ja elinkeinoelämälle. Näistä yhtenä esimerkkinä oli Business Finland Oy:n kautta yrityksille maksettu avustus, jonka suuruus oli noin 0,7 miljardia euroa. Koronapandemian aiheuttaman kriisin seurauksena yrityksille maksettiin tukea, mikä osaltaan kasvatti myös siirtotalouden kuluja elinkeinoelämälle, jolloin muutos edellisvuoteen oli 0,8 miljardia euroa.

  Lue lisää

  Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2020 tilinpäätökseksi