59

  The municipality’s age structure determines 59% of central government transfers to local government. This and much more information on central government transfers is available in a new report on the Exploreadministration.fi website.

  The purpose of central government transfers to local government is to guarantee across the country the availability of those public services that are organised by the municipalities. The system of central government transfers consists of compensation for differences in costs and equalisation of the income base. The central government transfer percentage for basic municipal services describes the division of costs between the central government and municipalities at the national level.

  The most significant part of the central government transfers system is central government transfers for basic municipal services, which represent combined funding for all municipal basic services. The central government transfers for basic services are an imputed amount based on the service needs of the municipality’s residents and circumstantial factors. Due to the imputed nature of the system, the amount of central government transfers granted to a municipality is not affected by how the municipality organises its service activities and how much money it spends on them.

  EXPLORE CENTRAL GOVERNMENT TRANSFERS (in Finnish)

  59

   Av statsandelarna för kommunal basservice bestäms 59 procent på basis av kommunens åldersstruktur. Detta och mycket annat kan du läsa i den nya rapporten om statsandelarna i portalen Granskaförvaltningen.fi.

   Syftet med statsandelarna är att i hela landet garantera tillgången till de offentliga tjänster som kommunerna ansvarar för. Statsandelssystemet består av en kompensation för kostnadsskillnader och en utjämning av inkomstbasen. Statsandelsprocenten för kommunal basservice beskriver kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna på riksnivå.

   Statsandelen för basservice är den mest betydande delen av statsandelssystemet och samordnar finansieringen av kommunal basservice. Statsandelen för basservicen är kalkylerad och baserar sig på kommuninvånarnas servicebehov och omständighetsfaktorer. Kalkylmässigheten betyder att beloppet av statsandelen inte påverkas av hur kommunen ordnar sin serviceverksamhet och hur mycket medel den använder för den.

   GRANSKA STATSANDELARNA (på finska)

   59

   Kuntien peruspalveluiden valtionosuuksista 59 % määräytyy kunnan ikärakenteen perusteella. Tämän ja paljon muuta tietoa valtionosuuksista saat Tutkikuntia.fi-portaalin uudesta valtionosuudet-raportista.

   Valtionosuuksien tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuus koko maassa. Valtionosuusjärjestelmä muodostuu kustannuserojen kompensaatiosta ja tulopohjan tasauksesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa valtakunnallisesti.

   Merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää on kunnan peruspalvelujen valtionosuus, joka kokoaa yhteen kunnallisten peruspalvelujen rahoituksen. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Järjestelmän laskennallisuudesta johtuen kunnalle myönnetyn valtionosuuden suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon rahaa se niihin käyttää.