714

Valtiokonttorin RRP-järjestelmään raportoitujen tietojen mukaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaista rahoitusta on maaliskuuhun 2023 mennessä myönnetty yhteensä 714 tuensaajalle.

EU:n elpymisrahoituksen kohdentuminen Suomessa perustuu kansalliseen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan (RRP). Suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka tukee hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Kestävän kasvun ohjelman toimenpiteitä rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Tukivälineen tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä EU:n talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja valmiimpia vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen haasteisiin.

Valtiokonttori hallinnoi ja valvoo Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa sekä palvelee rahoitusta myöntäviä tukiviranomaisia. Tarkoituksena on toimeenpanna ja seurata varojen käyttöä kattavasti, läpinäkyvästi ja lainsäädännön vaatimalla tavalla. Valtiokonttori raportoi elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista valtiovarainministeriölle.

Lue lisää:  Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman tuensaajille myönnetty rahoitus