Kuntien henkilöstö

Alla olevan kuntien henkiöstö -raportin ensimmäiselle välilehdelle on koottu erilaisia tietoja kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevista palkansaajista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään kuukausi- ja tuntipalkkaisten tiedusteluun, joihin kunnat ja kuntayhtymät ilmoittavat palvelussuhde- ja palkkatiedot vuosittain lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä voimassaolevien palvelussuhteiden osalta. Tiedot sisältävät sekä koko- että osa-aikaiset kuntasektorin palkansaajat. Lähde: https://www.stat.fi/til/ksp/index.html.

Raportin toiselle välilehdelle on koottu kuntakohtaisia tietoja eläkevakuutettujen lukumäärästä ja eläköitymisestä. Tiedot perustuvat Kevan eläköitymisennusteeseen. Ennusteessa on tarkasteltu vuoden 2018 lopun työ- ja virkasuhteisten työeläkevakuutettujen, eli runsaan 523 000 kuntatyöntekijän, arvioitua siirtymistä vanhuus- (VE), osatyökyvyttömyys- (OTE) ja työkyvyttömyyseläkkeelle (TE) tulevina vuosina. Kuntatyöntekijöihin lasketaan kuntien ja kuntayhtymien vakuutetut työntekijät. Lisäksi työnantaja voi olla kunnan tai kuntayhtymän omistama osakeyhtiö tai näiden perustama yhdistys tai säätiö.

Työeläkevakuutetuilla tarkoitetaan 17–68-vuotiaita henkilöitä, jotka ovat olleet eläkettä kartuttavassa palvelussuhteessa tiettynä ajankohtana. Mukana ovat määräaikaisessa palveluksessa olevat henkilöt ja palvelus voi olla joko koko- tai osa-aikainen. Mukana tilastoissa ovat myös erilaisilla vapailla (vanhempainvapaat, vuorotteluvapaat, työlomat tms.) olevat henkilöt. Tietoihin sisältyvät kunnissa työskentelevät, valtion eläkejärjestelmän mukaan vakuutetut peruskoulujen ja lukioiden opettajat. Aluetieto pohjautuu vakuutettujen työnantajan sijaintikuntaan. Ennusteen pohjatietoina käytetään vakuutettujen ikä-, sukupuoli- ja ammattitietoja sekä edellisten vuosien toteutunutta eläköitymistä.

Ennusteen tarkoitus on mallintaa nykyisen henkilöstön eläköitymistä, eikä tulevaisuudessa työnsä aloittavia uusia työntekijöitä ole tämän johdosta otettu ennusteessa huomioon.

Lähteet: https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/kevan-maakunta–ja-kuntakohtaiset-elakoitymistilastot-julkaistu/
ja https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/esitteet-ja-julkaisut/tilastotietoja-kunta-alan-elakkeista-2019-ja-vakuutetuista-2019.pdf