Verot

Verot-raportilla on neljä välilehteä, joilla on kuntakohtaista tietoa tuloveroista valtionverotuksessa, maksetuista veroista kunnallisveron ja kiinteistöveron osalta sekä tietoa tulopohjasta, joista tuloverot maksetaan.

Valtion progressiivista tuloveroa maksetaan valtionverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Vero määräytyy valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Raportissa tuloveroja valtionverotuksessa voi tarkastella kunnittain kokonaissummina, asukasta kohden sekä kehitystä yli vuosien.

Kuntien verotulot koostuvat ansiotuloista maksettavasta kunnallisverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon ja kiinteistöverosta. Kunnallisvero muodostaa suurimman osan verotuloista.

Kunnallisvero on veronalaisten ansiotulojen perusteella kunnille maksettava vero. Kunta päättää itse veroprosentistaan, mutta tuloverolailla säädetään tulojen veronalaisuudesta sekä tulosta ja verosta tehtävistä vähennyksistä. Osa vähennyksistä tehdään sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Kunnallisveroja voi tarkastella kunnittain kokonaissummana, asukasta kohden sekä niiden ajallista kehitystä.

Kiinteistövero on vuosittain maksettava, kiinteistön omistukseen perustuva vero. Kiinteistövero koskee sekä maata että rakennuksia. Maa- ja metsätalousmaa sekä vesialueet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin, maatilojen rakennukset sen sijaan kuuluvat. Kiinteistövero on tuloverotuksessa vähennyskelpoinen siltä osin kuin kiinteistöä on käytetty tulonhankkimisessa. Raportissa kiinteistöveroja tarkastellaan kunnittain kokonaissummana, asukasta kohden, kuntien kiinteistöverosta saatavien tulojen kehitystä sekä kiinteistöveron muodostumista eri kiinteistötyyppien verokantojen mukaan.

​Verotulopohja koostuu niistä eri ansiotulon muodoista, joiden perusteella tuloveroja maksetaan. Raportissa kuntien tulopohjaa tarkastellaan kokonaissummana, asukasta kohden sekä ajallista kehitystä. Lisäksi tunnuslukuja voi tarkastella tulonsaajaryhmittäin ja tulolajeittain. Raportissa tarkastellaan myös sellaisten asiakkaiden määrää, joilla ei kerry veronalaista tuloa tai maksettavaa veroa.