Hyvinvointialueiden pelastustoimen toiminnan ja talouden vertailuraportti

Diaarinumero
VK/1226/2024
Valmistumisvuosi
2024
Hallinnonala
Sisäministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? 

Sisäministeriön laatii vuosittain valtakunnallisen selvityksen, jossa arvioidaan pelastustoimen palvelujen toteutumista ja rahoituksen tason riittävyyttä (Laki pelastustoimen järjestämisestä, 611/2021). Selvityksessä ehdotetaan tarvittavia toimenpiteitä pelastustoimen valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi, ja siinä hyödynnetään hyvinvointialueiden selvityksiä ja aluehallintovirastojen asiantuntija-arvioita.

Selvityksessä yhdistetään eri aineistoja, muun muassa hyvinvointialueiden selvityksistä, Pronto-onnettomuustietokannasta, Tilastokeskuksesta, sisäministeriön tuottamasta Webropol-kyselystä ja muusta pelastustosaston ja aluehallintovirastojen asiantuntijoiden käytettävissä olevasta aineistosta. Selvityksen tueksi sisäministeriö tilasi Analysointipalveluilta vertailuraportin, jossa nämä eri aineistot yhdistetään ja niiden tietoja voidaan tarkastella hyvinvointialue tai muuten rajattu vertailtava alue kerrallaan.

Mitä tehtiin?

Toimeksiantajan kanssa rakennettiin raportti ja sitä kehitettiin uudelleen ensimmäisen vastaanoton jälkeen. Tiedot lajiteltiin aihealueittain ja väliotsikoittain, ja niiden esitystapaa viilattiin tarpeen mukaan niin, että ne tukevat selvityksen tekoa. Raportille määriteltiin tärkeimmät rajaavat tiedot, joilla käyttäjä pystyy rajaamaan näkymiin mukaan vain tietynlaiset alueet. Mittareita ja niissä vuosien mittaan tapahtuneita muutoksia voi tarkastella muun muassa kartta- ja palkkikaavioista.

Raportti suunniteltiin vuosittain päivitettäväksi. Itse aineiston lisäksi raportti lukee taulukkoa, jossa kullekin aineiston tiedolle on oma rivi. Rivillä kuvataan sitä, millä raportin alalehdellä kyseisen tiedon tulee näkyä, mistä lähteestä tieto on saatu, ja esitetäänkö tieto raportilla esimerkiksi keskiarvona, prosenttilukuna vai suhteutettuna asukaslukuun. Tällöin samalla, kun sisäministeriö toimittaa uutta dataa raportille lisättäväksi, voidaan myös päivittää helposti sitä, miten eri tiedot näkyvät raportilla.

Raportti haluttiin jakaa rajatulle yleisölle. Samalla kun raporttia työstettiin, kutsuttiin raportin käyttäjiksi selvitykseen osallistuvat asiantuntijat ja pelastustoimen johto sisäministeriössä, aluehallintovirastoissa ja hyvinvointialueilla. He pääsevät kirjautumaan raportille omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan. Raportilla näkyvät tiedot rajautuvat automaattisesti käyttäjän tunnusten perusteella sen mukaan, miten hyvinvointialueet ovat myöntäneet lupia tietojensa jakamiseen.

Mitä saavutettiin?

Toimeksiannon lopputuloksena on rajatusti käytössä oleva Power BI -raportti, jolle selvitykseen osallistuvat henkilöt pääsevät kirjautumalla omille virkatunnuksilleen. Raportille päästettävien henkilöiden listaa päivitetään vuosittain, samalla kun raportille lisätään seuraavan vuoden tiedot.