Kuntien ja kuntayhtymien ICT-menot

Diaarinumero
Valmistumisvuosi
2022
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö

tarkastele raporttia tutkihallintoa.fi -sivustolla

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Kuntien ja kuntayhtymien ICT-menoja tarkasteleva raportti on valtiovarainministeriön tilaama ja Kuntaliiton kanssa yhteistyössä työstetty kokonaisuus, jonka tavoitteena on avata ja visualisoida kuntien ja kuntayhtymien ICT:hen liittyviä menoja tilinpäätösraportointiaineistojen pohjalta.

Mitä tehtiin?

Analysointipalvelut tuottivat Power BI -raportin, jonka tietolähteenä on vuoden kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokittain -aineisto (KKTPP). Raportille on aineistosta rajattu seuraavat ICT-menoja sisältävät tilit:

  • Tuloslaskelman tilit (toimintakulut): ICT-palvelut (4342)
  • Tasetilit (investoinnit): Tietokoneohjelmistot (1005), Tietokonelaitteet (1165)

Raportti on jaettu välilehtiin, joilla voi tarkastella kuntien ICT-menoja kunta- ja kuntayhtymäkohtaisesti, maakunnittain, kuntakokoluokan mukaisesti ja asukaslukuun suhteutettuna. Sekä kuntien että kuntayhtymien ICT-menoja voi lisäksi tarkastella palveluluokittain.

Raportin tietojen tarkastelussa on hyvä muistaa, että kuntia ja kuntayhtymiä ei voi suoraan verrata toisiinsa, koska niiden toiminta ja toimintojen järjestämistavat eroavat toisistaan. Lisäksi tietokonelaitteiden kirjanpidon käsittely voi vaihdella, jolloin kaikki pienhankintoina hankitut laitteet eivät välttämättä ole mukana raportille rajatuissa tileissä. Raportti tarjoaa kuitenkin yleiskuvan ICT:hen liittyvistä kuluista kunta- ja kuntayhtymäkentässä sekä mahdollistaa jatkokysymysten esittämisen tietojen tarkastelun pohjalta.

Mitä saavutettiin?

Raportilla on ensimmäistä kertaa avattu kuntien ICT-menojen kokonaisuutta käytettävissä olevan tietopohjan puitteissa. Julkaisuvaiheessa raportti kattaa vuoden 2021 tiedot ja jatkossa tiedot päivittyvät raportille vuosittain kyseisestä vuodesta alkaen.

Raportti täydentää jo aikaisemmin julkaistua valtion ICT-menoja koskevaa raporttia ja laajentaa näin tietopohjaa julkisen hallinnon ICT:n kokonaisuudesta.