Väestökyselyjen dashboard

Diaarinumero
VK/22400/05.01.02/2023
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Sisäministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Analysointipalvelut auttoi sisäministeriötä turvallisuuden tunteen kehittymistä kuvaavan seurantakyselyn tulosten analysoinnissa (katso sisäministeriön oma raportti). Toimeksiannon tavoitteena oli tilastollisemman näkökulman tuominen sekä tuloksien tarkastelua helpottavan Power BI-työkalun rakentaminen. Toteutetun Power BI-työkalun avulla kyselyn tulokset saatiin ministeriön työntekijöiden käytettäväksi valmiiksi pureskeltuna ja matalalla kynnyksellä. Viime kädessä tavoitteena oli parantaa sisäministeriössä tiedon saatavuutta ja siten tietoperusteista päätöksentekoa.

Mitä tehtiin?

Toimeksiannossa rakennettiin yllä kuvattu Power BI-pohjainen analysointityökalu ministeriön sisäiseen käyttöön. Keskeisessä roolissa oli kyselyn useiden tarkastelutasojen sekä taustamuuttujien huomiointi. Raportti koostui seuraavista osioista: vastaajatiedot, yleisanalyysi, kysymysten korrelaatiotarkastelu, alueellinen näkökulma sekä aikasarjanäkymä. Raportti mahdollistaa vastausten jakaumien ja keskiarvojen tarkastelun kysymyksittäin sekä eri taustamuuttujien suhteen.

Mitä seuraavaksi?

Keskustelemme toimeksiantajan kanssa mahdollista jatkokehitystoimenpiteistä. Näitä ovat uusien aineistojen lisääminen työkaluun, tietojen päivittämisen automatisointi sekä mahdolliset kehittyneemmät tilastolliset analyysit.