Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote on uudistunut ja julkaistaan tällä sivustolla Power BI -raporttina tammikuusta 2021 alkaen.

Vertailuvuosien tiedoissa tutkihallintoa.fi-sivustolla voi esiintyä pieniä eroja, joita tullaan päivittämään  kuukausitiedotteiden julkaisujen yhteydessä. Power BI -raporttina julkaistaan aina vain viimeisin valtiotalouden kuukausitiedote. Edelliset kuukausitiedotteet löytyvät PDF-tiedostoina.

Valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista.

Valtio on talousarviotaloudestaan kirjanpitovelvollinen, joka jakautuu kirjanpitoyksiköihin. Kirjanpitoyksiköitä ovat tasavallan presidentin kanslia ja ministeriöt sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena virastot, laitokset ja muut toimielimet. Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion  rahastot toimittavat kirjanpitotietonsa kuukausittain keskuskirjanpitoon. Tiedotteen tiedot tuotetaan keskuskirjanpidon tietokannasta. Raportoinnissa ei käytetä kansantalouden käsitteitä, joita Tilastokeskus käyttää raportoinnissaan.

Tiedotteen taulukot 1 – 5 kuvaavat talousarviotaloutta. Taulukoissa 1 ja 2 tiedot on tuotettu talousarviokirjanpidosta eli tulot ja menot esitetään talousarvion käsittein. Taulukkojen 3 – 5 tiedot on tuotettu liikekirjanpidosta ja ne esitetään liikekirjanpidon käsittein. Valtion tuotto- ja kululaskelmassa (taulukko  3) ja valtion taseessa (taulukko 5) on eliminoitu virastojen ja laitosten väliset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat. Eliminoitavat erät vähennetään siltä laskelman riviltä, johon erä kuuluu.

Taulukot 6 – 9 kuvaavat valtiontaloutta. Valtiontaloudella tarkoitetaan talousarviotalouden ja talousarvion ulkopuolisen rahastotalouden muodostamaa taloudellista kokonaisuutta. Talousarviotalouden ja rahastotalouden väliset tapahtumat ja keskinäiset saamiset ja velat on taulukoissa eliminoitu. Taulukoiden tiedot on tuotettu liikekirjanpidon tiedoista, joten ne esitetään liikekirjanpidon käsittein. Valtiontalouden rahoituslaskelma esitetään rahavirtalaskelman muodossa. Rahavirtalaskelman tarkemmat lukuohjeet löytyvät Valtiokonttorin kotisivuilta. Sieltä löytyy myös rahavirtalaskelman tietoihin liittyviä aikasarjoja sekä Valtiontalouden kuukausitiedotteen julkistamisaikataulu.

Analyysi

Valtiontalouden kuukausitiedotteen analyysi tammi-marraskuulta 2021

Lisätiedot:
Lisätietoja Valtiontalouden kuukausitiedotteesta saa Keskuskirjanpidosta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse
osoitteesta kkp (at) valtiokonttori.fi