Kansallisen demokratiaohjelman sidosryhmäkyselyn analysointi

Diaarinumero
VK/1225/2024
Valmistumisvuosi
2024
Hallinnonala
Oikeusministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston vetämän kansallisen demokratiaohjelman poikkihallinnollinen työryhmä toteutti vuodenvaihteessa 2024 sidosryhmilleen suunnatun kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää keskeisten sidosryhmien halukkuutta ja mahdollisuuksia osallistua demokratiaohjelman suunnitteluun ja toimeenpanoon, sekä kartoittaa sidosryhmien näkemyksiä ohjelman painopisteistä ja ehdotuksia toimenpiteiksi.

Kyselyyn saatiin 106 vastausta. Analysointipalveluilta pyydettiin apua vastausten koostamiseen ja analysointiin. Erityisesti haluttiin tarkastella, onko vastauksissa eroa taustamuuttujien, kuten organisaation toiminta-alueen (valtakunnallista tai alueellista) tai toimialan mukaan. Avovastauksissa annettujen perustelujen ja toimenpide-ehdotusten osalta tavoitteena oli tiivistää vastauksissa toistuvat ilmiöt tai teemat.

Mitä tehtiin?

Kyselyaineiston rakenteellisia kysymyksiä tarkasteltiin visuaalisesti Power BI -työkalulla. Huomiota kiinnitettiin erityisesti vastausten jakaumaan toiminta-alueen ja toimialan mukaan. Avoimia tekstivastauksia käytiin läpi sekä sanojen ja sanaparien tekstianalyysillä että lukemalla ja koostamalla vastauksia manuaalisesti.

Tekstianalyysissä vastaukset pilkottiin yksittäisiksi sanoiksi R:llä, ja aineistosta poistettiin muut kuin substanssiin liittyvät sanat (esimerkiksi ”eli”, ”sitten”, ”heidän”). Sitten tarkasteltiin sanojen tai sanaparien esiintymiskertoja kysymyksittäin. Analyysin tarkkuutta pyrittiin lisäämään ryhmittelemällä yksittäiset sanat laajempiin asiakokonaisuuksiin. Tällä menetelmällä vastauksissa eniten korostuivat kysymyksessä esitetyt avainsanat, eikä esimerkiksi eri sanankääntein ilmaistuista toimenpide-ehdotuksista saanut hyvää kokonaiskäsitystä. Parempi tulos saatiin lukemalla ja tiivistämällä vastauksia yksi kerrallaan, mikä oli mahdollista maltillisen vastausmäärän vuoksi.

Mitä saavutettiin?

Tuloksista toimitettiin toimeksiantajalle koostemateriaali. Kyselyyn vastanneista reilut kolme neljäsosaa ilmoitti organisaationsa toiminnan olevan valtakunnallista ja loput paikallista tai alueellista. 57 prosenttia vastanneista organisaatioista kuului toimialaan ”Rekisteröity yhdistys, säätiö tai uskonnollinen yhteisö”, 23 prosenttia ”Julkishallintoon”, ja loput 20 prosenttia jakautui viidelle toimialalle.

Vastaajat pitivät demokratiaohjelman aiheita tärkeänä. Demokratiaohjelman osa-alueista kolmen kärkeen nousivat lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus sekä hyvän keskustelukulttuurin vahvistaminen. 80 prosenttia kyselyyn osallistuneista antoi toimenpide-ehdotuksia ainakin yhteen osa-alueeseen liittyen. Vastaajista lähes kaikki olivat kiinnostuneita osallistumaan demokratiaohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon omien resurssiensa puitteissa.

Mitä seuraavaksi?

Kyselyn lopputuloksia hyödynnetään kansallisen demokratiaohjelman poikkihallinnollisen työryhmän työskentelyssä, erityisesti demokratiaohjelman viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman laadinnassa.