Kuntien tilanneseuranta

Diaarinumero
Valmistumisvuosi
2020
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö

Tarkastele raporttia tutkihallintoa.fi sivustolla

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Valtiovarainministeriö asetti syksyllä 2019 kuntien tilannekuvan valmistelua varten projektiryhmän, ohjausryhmän ja seurantaryhmän. Kuntien tilannekuva -hankkeen tavoitteena on ollut muodostaa aiempaa kattavampi kokonaiskäsitys kuntien tilanteesta ja lähivuosien kehitysnäkymistä hallituksen päätöksenteon perustaksi. Hankkeen tavoitteena on ollut myös kuntien toimintaa, taloutta ja toimintaympäristöä koskevan tietopohjan avaaminen.

Kunnista on saatavilla runsaasti avointa dataa eri aihepiireistä. Nämä datat ovat kuitenkin eri toimijoiden keräämiä ja keräämistavoissa on eroja vuosien välillä. Näin ollen kattavan tilannekuvan muodostaminen kunnista on haastavaa. Valtiokonttorin analysointipalvelu osallistui tietojen keräämiseen ja visualisointiin yhdessä valtiovarainministeriön kanssa.

Mitä tehtiin?

Valtiovarainministeriö kokosi alkuvuodesta 2020 kuntien tilannetta kokoavan raportin, jota hyödynnettiin pohjana kuntien tilannekuvan Power BI -raporttien toteuttamisessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin viisi eri osakokonaisuutta:

  • Aluetalous
  • Kriisikunnat ja kriisikuntakriteerit
  • Kuntien käyttötalous tehtävittäin
  • Kuntien taloudellinen tila
  • Kuntien väestörakenne

Raporttien luvut pohjautuvat pääosin Tilastokeskuksen ja Verohallinnon avoimiin tietolähteisiin.

Kuntien tilanneseurannan raportit julkaistiin maaliskuussa Tutkihallintoa.fi-sivustolle virastojen hyödynnettäväksi ja kaikkien tutkittavaksi.

Mitä saavutettiin ja miten jatketaan?

Kuntien tilanneseuranta-palveluun on koottu ajantasaista tietoa kuntien taloudesta, toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Tieto on palvelussa avoimesti kaikkien saatavilla. Palvelun keskeisenä tavoitteena on parantaa valtion ja kuntien päätöksenteossa käytetyn tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä hyödyntämällä moderneja tapoja kuvata kuntatason ilmiöitä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden raporteilla voi tarkastella yksittäisten kuntien ja kuntayhtymien talousarviovuoden tietoja, vertailla yksittäisten kuntien tai kuntayhtymien tietoja tai tarkastella kuntia maakunnittain tai yhteenlaskettuna kokonaisuutena.

Työtä jatketaan muiden osakokonaisuuksien toteuttamisella yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa syksyllä 2020. Ensisijaisena tavoitteena on laajentaa palvelun sisältöä uusiin julkisiin tietolähteisiin. Syksyn aikana palveluun tulee raportit peruspalveluista (sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi), peruspalveluiden valtionosuuksista sekä verotuksen tiedoista kunnittain.