Peruspankki- ja käteispalveluita koskevan kyselyn analysointi

Diaarinumero
VN/4219/2023-VM-64
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö
Virasto
valtiovarainministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Osana luottolaitoslainsäädännön kokonaisarviointia valtiovarainministeriö kartoitti peruspankki- sekä käteispalveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä. Ministeriö keräsi tietoa ja näkemyksiä aihepiiristä sekä lausuntopalvelun kautta että otakantaa.fi:ssä julkaistulla kyselyllä. Kyselyyn saatiin lähes 2800 vastausta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä, ja haasteena oli suuren vastaajamäärän vuoksi etenkin avointen vastausten analysointi.

Analysointipalvelut tuki valtiovarainministeriötä otakantaa.fi -kyselyaineiston analysoinnissa. Toimeksiannon tavoitteena oli tuottaa kyselyn tuloksista koostetta ja analyysiä lainvalmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Mitä tehtiin?

Kyselyaineiston muokkaamiseen ja analysointiin käytettiin R:n tekstianalyysipakettia. Aineistoa käsiteltiin seuraavasti:

  • Vastausdatan saattaminen analyysimuotoon
  • Yksittäisten sanojen saattaminen perusmuotoon valmiiksi opetetun koneoppimismallin avulla
  • Turhien sanojen, erikoismerkkien ja numeroiden poistaminen vastauksista
  • Sanojen toistuvuuden analysointi sekä niihin liittyvien visualisointien tekeminen (sanapilvi, pylväskuvaajat ja taulukot)

Mitä seuraavaksi?

Selvitämme mahdollisia jatkokehitystoimenpiteitä ja tulevia analysointitarpeita ministeriön kanssa. Koeponnistamme myös toista analyysimenetelmää, eli kyselyvastausten ja haluttujen mallilauseiden semanttisen samankaltaisuuden tarkastelua.